Hotline: 0934.682.133
Giám định cổ vật là hoạt động kinh doanh có điều kiện. Trường hợp tổ chức/cá nhân hoạt động giám định cổ vật phải đăng ký cấp giấy phép với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa và Thể thao.
Yêu cầu, điều kiện của cơ sở xin cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật
Cơ sở kinh doanh giám định cổ vật phải đảm bảo các điều kiện sau:
 • Có kho lưu giữ, bảo quản hiện vật giám định;
 • Có trang thiết bị, phương tiện thực hiện giám định phù hợp với lĩnh vực đã đăng ký;
 • Có nguồn tài liệu về cổ vật để tham khảo, phục vụ hoạt động giám định cổ vật;
 • Có ít nhất 03 chuyên gia giám định cổ vạt về các chuyên ngành theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Trình tự thực hiện:
 • Cơ sở kinh doanh giám định cổ vật nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ đến Giám đốc Sở Văn hóa và thể thao nơi cơ sở kinh doanh giám định có trụ sở trên địa bàn;
 • Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm xem xét, quyết định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật, đồng thời báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Thể thao. Trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.
Thành phần hồ sơ:
 1. Đơn đề nghị theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ;
 2. Bản sao Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có giá trị pháp lý;
 3. Danh sách kèm theo lý lịch khoa học theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ và bản sao văn bằng, chứng chỉ của các chuyên gia;
 4. Bản sao quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động giữa cơ sở kinh doanh giám định cổ vật và các chuyên gia;
 5. Danh mục trang thiết bị, phương tiện để thực hiện giám định;
 6. Danh mục các nguồn tài liệu về cổ vật để phục vụ hoạt động giám định.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
 
Căn cứ  pháp lý:
 • Luật di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29 tháng 06 năm 2001. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2002.
 • Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 32/2009/QH12 ngày 18 tháng 06 năm 2009.
 • Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ quyy định điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tihcs lịch sử - văn hóa, danh làm thắng cảnh.

No Comments

Ý kiến phản hồi

hinhanh

Tư vấn trực tuyến

team8
Mr Long - Tư vấn đầu tư

mr.long - 0934.682.133

luattoanlong@gmail.com
team8
Ms Châm - Dân sự - hình sự

- 0936.324.323

luattoanlong@gmail.com
team8
Mr. Phùng - Công chứng

- 0936.636.623

luattoanlong@gmail.com
team8
Ms. Hà Linh - Doanh nghiệp

doanhnghiep - 0902.264.363

luattoanlong@gmail.com
team8
Mr. Quý - Giấy phép

- 0906 284 263

luattoanlong@gmail.com
LUẬT TOÀN LONG