Hotline: 0934.682.133
Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiêp trong đó vốn góp được chia thành nhiều cổ phần bằng nhau. Các thành viên góp vốn được gọi là cổ đông có quyền và trách nhiệm tương ứng với số cổ phần do mình sở hữu. Thời hạn góp vốn của công ty cổ phần áp dụng theo luật doanh nghiệp 2014 là 90 ngày kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh. T
Tuy nhiên, không phải trường hợp nào công ty cổ phần cũng hoạt động thành công, một số trường hợp do không góp đủ vốn hoặc kinh doanh thất bát mà công ty cổ phần sẽ phải làm thủ tục giảm vốn.
Các hình thức giảm vốn công ty cổ phần
Căn cứ Điểm a Khoản 5 Điều 111 của Luật Doanh nghiệp 2014 công ty cổ phần có thể thay đổi vốn trong các trường hợp sau:
- Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông;
- Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông
Cổ đông biểu quyết phản đối nghị quyết về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình. Yêu cầu phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng cổ phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu công ty mua lại. Yêu cầu phải được gửi đến công ty trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết về các vấn đề quy định tại khoản này.
Công ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông quy định tại khoản 1 Điều này với giá thị trường hoặc giá được tính theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trường hợp không thỏa thuận được về giá thì các bên có thể yêu cầu một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá. Công ty giới thiệu ít nhất 03 tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp để cổ đông lựa chọn và lựa chọn đó là quyết định cuối cùng.
- Mua lại cổ phần theo quyết định của công ty
- Vốn điều lệ không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định
 
Hồ sơ, thủ tục giảm vốn công ty cổ phần
Công ty gửi hồ sơ giảm vốn tới Sở Kế hoạch  và Đầu tư nơi đặt trụ sở, sau 3 ngày làm việc. Nếu hồ sơ hợp lệ, Sở sẽ cấp Đăng ký kinh doanh mới với số vốn đã giảm cho công ty.
Hồ sơ bao gồm:
1. Biên bản họp về việc giảm vốn điều lệ
2. Quyết định về việc giảm vốn điều lệ
3. Thông báo về việc thay đổi vốn điều lệ
4. Báo cáo tài chính tới thời điểm gần nhất
5. Các quyết định về việc hoàn trả vốn, mua lại phần vốn theo quy định trên
 

No Comments

Ý kiến phản hồi

hinhanh

Tư vấn trực tuyến

team8
Mr Long - Tư vấn đầu tư

mr.long - 0934.682.133

luattoanlong@gmail.com
team8
Ms Châm - Dân sự - hình sự

- 0936.324.323

luattoanlong@gmail.com
team8
Mr. Phùng - Công chứng

- 0936.636.623

luattoanlong@gmail.com
team8
Ms. Hà Linh - Doanh nghiệp

doanhnghiep - 0902.264.363

luattoanlong@gmail.com
team8
Mr. Quý - Giấy phép

- 0906 284 263

luattoanlong@gmail.com
LUẬT TOÀN LONG