Hotline: 0934.682.133
Luật Toàn Long hướng dẫn quy định pháp luật liên quan tới quyền từ chối nhận di sản của người thừa kế


  1. Quyền từ chối nhận di sản của người thừa kế
Theo khoản 1 Điều 620 Bộ luật dân sự  (BLDS) 2015 quy định: “Người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản, trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.”
     Pháp luật về thừa kế luôn tôn trọng ý chí tự do của người thừa kế trong việc nhận di sản thừa kế của người chết để lại. Pháp luật không bắt buộc người hưởng di sản phải nhận di sản thừa kế nếu bản thân họ không muốn nhận phần di sản đó.
     Quyền từ chối là quyền định đoạt của người hưởng di sản thừa kế (từ chối việc xác lập quyền sở hữu đối với phần di sản mà mình được hưởng).
     Tuy nhiên, việc từ chối được pháp luật đặt điều kiện nhất định là việc từ chối nhận di sản không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác. Hạn chế này nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp cho người có quyền mà bản thân người muốn từ chối đó đang có nghĩa vụ phải thực hiện cho họ một số nghĩa vụ như: trả nợ, bồi thường thiệt hại, trả tiền công lao động, tiền thù lao trong hợp đồng dịch vụ…Trong trường hợp này pháp luật buộc họ phải nhận di sản để thanh toán các khoản nợ mà người đó phải thực hiện đối với người mang quyền.
     Nếu việc người thừa kế từ chối nhận di sản là theo đúng quy định pháp luật, không trốn tránh nghĩa vụ thì phần tài sản bị từ chối đó sẽ được đem chia theo pháp luật cho những đồng thừa kế còn lại.
2.Thủ tục từ chối nhận di sản của người thừa kế
     Căn cứ vào khoản 2 Điều 620 BLDS 2015 quy định: “Việc từ chối nhận di sản phải được lập thành văn bản và gửi đến người quản lý di sản, những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản để biết.”
     Việc từ chối nhận di sản phải được lập thành văn bản thể hiện ý chí của mình và gửi đến các chủ thể khác có liên quan đến quan hệ thừa kế. Cụ thể phải gửi đến người quản lý tài sản, những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản để họ biết, đồng thời để họ bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình trong trường hợp người từ chối quyền nhận di sản nhằm trốn tránh nghĩa vụ đối với những người khác.
     Việc từ chối nhận di sản cũng liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người khác, vì vậy ý chí từ chối nhận di sản của một người thừa kế phải được thể hiện một cách rõ ràng, công khai.


3. Thời điểm người có quyền thừa kế từ chối hưởng di sản
     Theo Khoản 3 Điều 620 BLDS 2015 quy định: “Việc từ chối nhận di sản phải được thể hiện trước thời điểm phân chia di sản.”
     Việc từ chối nhận di sản được xác định là quyền tự do ý chí, quyền định đoạt của người hưởng di sản, vì vậy thay vì quy định cứng nhắc “Thời hạn từ chối nhận di sản là sáu tháng, kể từ ngày mở thừa kế” của BLDS 2005 trước đây, BLDS 2015 chỉ quy định “Việc từ chối nhận di sản phải được thể hiện trước thời điểm phân chia di sản.”
     Quy định hiện hành rất phù hợp, bởi lẽ, kể từ thời điểm mở thừa kế, những người thừa kế đã biết về những quyền và nghĩa vụ của mình liên quan đến di sản thừa kế do người chết để lại. Sau khi thanh toán những nghĩa vụ và chi phí liên quan đến khối tài sản mà người chết để lại, những người thừa kế mới tiến hành việc phân chia thừa kế.
     Việc từ chối quyền hưởng thừa kế của người thừa kế được thực hiện trước thời điểm phân chia tài sản thừa kế nhằm đảm bảo việc phân chia di sản thừa kế được diễn ra nhanh chóng, tránh phải chia di sản thêm một lần nữa cho những người thừa kế khác.
     Để được tư vấn chi tiết về quyền từ chối nhận di sản của người thừa kế, quý khách vui lòng liên hệ tới Luật Toàn Long theo Hotline: 1900.6208 hoặc gửi yêu cầu tới Email: luattoanlong@gmail.com để được hỗ trợ nhanh chóng!

 

No Comments

Ý kiến phản hồi

hinhanh

Tư vấn trực tuyến

team8
Mr Long - Tư vấn đầu tư

mr.long - 0934.682.133

luattoanlong@gmail.com
team8
Ms Châm - Dân sự - hình sự

- 0936.324.323

luattoanlong@gmail.com
team8
Mr. Phùng - Công chứng

- 0936.636.623

luattoanlong@gmail.com
team8
Ms. Hà Linh - Doanh nghiệp

doanhnghiep - 0902.264.363

luattoanlong@gmail.com
team8
Mr. Quý - Giấy phép

- 0906 284 263

luattoanlong@gmail.com
LUẬT TOÀN LONG