Hợp đồng dân sự

1(7)

Quy định về chế độ tài sản của vợ chồng

Một trong những điểm mới của Luật Hôn nhân và gia đình (HN&GĐ) năm 2014 có hiệu lực ngày 01/01/2015 đó là cho phép nam nữ lựa chọn chế độ tài sản theo thỏa thuận và thỏa thuận này phải được lập trước khi kết hôn bằng hình thức văn bản có công chứng hoặc…

Xem thêm