Di chúc

2(32)

Di chúc đối với đất chưa có sổ

Hỏi: Tôi muốn hỏi luạt sư là có thể lập di chúc để lại phần tài sản nhà đất của mình khi chưa có GCN quyền sử dụng đất được không ạ (vì đất này đang thuộc diện tranh chấp). Thủ tục làm di chúc như thế nào? Luật sư tư vấn: Chào bạn, Công…

Xem thêm