hôn nhân và gia đình

luat toan long

Những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình

“Hôn nhân theo nguyên tắc tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau”. (Điều 36 Hiến pháp 2013) là những nguyên tắc cơ bản của hôn nhân; trên cơ sở đó, Luật Hôn nhân và gi đình quy định các nguyên tắc cơ bản của chế độ…

Xem thêm