Mang thai hộ

2(33)

Quyền và nghĩa vụ của người mang thai hộ

Người mang thai hộ vì mục đích nhân đạo cho cặp đôi vô sinh, hiếm muộn có quyền và nghĩa vụ được quy định khá cụ thể trong Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 Quyền, nghĩa vụ của bên mang thai hộ vì mục đích nhân đạo được quy định cụ thể tại Điều…

Xem thêm
2(33)

Tư vấn thủ tục Mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

Luật Toàn Long cung cấp ý kiến pháp lý về việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, hỗ trợ những cặp đôi về thủ tục pháp lý liên quan tới việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.. Mang thai hộ – về mặt kỹ thuật, cần có sự tham gia của…

Xem thêm