Thủ tục thừa kế thế vị theo pháp luật Việt Nam

Thừa kế thế vị áp dụng trong trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc chết cùng người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng khi còn sống

I. Thừa kế thế vị theo pháp luật Việt Nam

Theo quy định của pháp luật người thừa kế phải còn sống tại thời điểm mở thừa kế. Tuy nhiên, có những trường hợp người thừa kế không còn sống vào thời điểm mở thừa kế. Để đảm bảo quyền lợi cho những người có quan hệ huyết thống trực hệ trong phạm vi gần gũi, pháp luật về thừa kế quy định những trường hợp thừa kế thế vị tại Điều 652 BLDS 2015
Thừa kế thế vị áp dụng trong trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc chết cùng người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng khi còn sống; Nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng khi còn sống.
Như vậy, ta thấy những trường hợp thừa kế thế vị:

  • Cháu thế vị cha hoặc mẹ để nhận di sản của ông bà
  • Chắt thế vị cha hoặc mẹ nhận di sản của cụ

thua-ke-the-vi-1(1)

Thừa kế thế vị chỉ phát sinh khi thừa kế theo pháp luật mà không phát sinh từ thừa kế theo di chúc.
Quan hệ thừa kế thế vị không phải là thừa kế theo trình tự hàng nhưng hàng thừa kế là căn cứ để xác định quan hệ thừa kế thế vị. Thừa kế thế vị là một chế định của pháp luật nhằm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp cho những người thân thuộc nhất của người để lại di sản, tránh trường hợp di sản của ông mà mà cháu không được hưởng lại để cho người khác hưởng.
Cũng như những người thừa kế khác, người thừa kế thế vị không được hưởng di sản nếu họ từ chối nhận di sản hoặc bị truất quyền hưởng di sản theo quy định tại điều 620 và điều 621 Bộ luật Dân sự 2015.

  • Điều kiện hưởng thừa kế thế vị.

Thừa kế thế vị là trường hợp thừa kế đặc biệt. Do vậy, những người thừa kế thế vị cũng rất đặc biệt. Khi xét về hàng thừa kế thì họ không được hưởng di sản nhưng họ được nhận thay cho bố (hoặc mẹ) của họ (là những người đáng ra được hưởng thừa kế nếu còn sống). Theo quy định thì thừa kế thế vị chỉ đặt ra khi thỏa mãn những điều kiện sau:
– Những người thừa kế phải có quan hệ thừa kế thứ hai trong hàng thừa kế thứ nhất (quan hệ thừa kế giữa cha mẹ, con), trong đó người thế vị phải là người ở đời sau. Nghĩa là chỉ có con được thế vị cha mẹ mà không bao giờ có trường hợp cha, mẹ thế vị cho con. Người được hưởng thừa kế thế vị có thể là con đẻ hoặc con nuôi. Điều 678 BLDS 2005 quy định: “Con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi được thừa kế di sản của nhau và còn được thừa kế di sản theo quy định tại Điều 676 và Điều 677 của Bộ luật này.”
– Thừa kế thế vị chỉ được đặt ra khi người thừa kế chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người để lại di sản: Xét theo nguyên tắc thì không thể có trường hợp hai người chết cùng một thời điểm. Nhưng trên thực tế xảy ra có những trường hợp nhiều người chết trong một tai nạn mà không thể xác định được ai chết trước, ai chết sau. Vì vậy, buộc phải suy đoán họ chết cùng một thời điểm. Nếu hai người thừa kế tài sản của nhau mà được coi là chết cùng một thời điểm, thì họ sẽ không được thừa kế của nhau, di sản của mỗi người được chia cho những người thừa kế của họ. Pháp luật quy định như vậy để việc chia di sản thừa kế được tiến hành bình thường, không ảnh hưởng đến quyền lợi của những người thừa kế khác
– Cháu, chắt của người để lại di sản phải còn sống hoặc chưa ra đời nhưng đã thành thai vào thời điểm ông, bà, cụ chết mới được áp dụng chế định thừa kế thế vị: Thừa kế là việc dịch chuyển tài sản của những người đã chết sang cho những người còn sống. Do vậy, điều kiện để những người được hưởng thừa kế thế vị cũng là họ phải còn sống hoặc đã thành thai vào thời điểm mở thừa kế. Nếu thai nhi sinh ra và còn sống thì được hưởng phần di sản đó, nếu chết trước khi sinh hoặc ngay sau khi sinh thì phần di sản được chia cho những người thừa kế khác.

II. Tư vấn thừa kế thế vị

  • Tư vấn pháp luật thừa kế về quyền thừa kế thế vị
  • Tư vấn trình tự thủ tục thừa kế thế vị
  • Tư vấn thủ tục khai nhận thừa kế, từ chối nhận di sản thừa kế
  • Tư vấn xác định hàng thừa kế, phần công sức đóng góp của người trực tiếp quản lý di sản thừa kế
  • Tư vấn pháp luật thừa kế có yếu tố nước ngoài
  • Tư vấn quyền và nghĩa vụ thừa kế
  • Tư vấn phân chia di sản thừa kế

Bình luận trên Facebook