Xin xác nhận độc thân khi thường trú tại nhiều nơi

Luật Toàn Long hướng dẫn thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân khi một người có thường trú tai nhiều nơi hoặc chuyển nơi thường trú mới

Thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân theo quy định do Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi thường trú của công dân Việt Nam thực hiện việc cấp Giấy xác nhận tình trạng độc thân Tuy nhiên đối với một số trường hợp khi người xin xác nhận thường trú ở nhiều nơi, chuyển nơi thường trú mới thì thủ tục xác nhận như thế nào? Người xin xác nhận có phải xin xác nhận tại địa phương thường trú trước đây hay không?
Căn cứ theo quy định tại khoản 4 Điều 22 Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 về thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân: “Trường hợp người yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân đã từng đăng ký thường trú tại nhiều nơi khác nhau, người đó có trách nhiệm chứng minh về tình trạng hôn nhân của mình. Trường hợp người đó không chứng minh được thì công chức tư pháp – hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó đã từng đăng ký thường trú tiến hành kiểm tra, xác minh về tình trạng hôn nhân của người đó.

Như vậy ở đây người yêu cầu xin xác nhận có nghĩa vụ chứng minh tình trạng hôn nhân của mình với địa phương. Một số trường hợp không thể chứng minh được thì địa phương mới sẽ có trách nhiệm tiến hành xác minh với địa phương trước đó mà người có nhu cầu xác nhận đã sinh sống.

Bình luận trên Facebook